Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4818 5352 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viashakeme shakeme
5078 7fb5 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

Nie ma porażki, z wyjątkiem zaprzestania prób

— Elbert (Green) Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
5553 9697 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2961 30c4 420
Reposted fromckisback ckisback viadestructives destructives
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
1422 c363 420
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.
— Carl Gustav Jung
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

Odważnym szczęście sprzyja.

— Wergiliusz
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Quando a gente se junta | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadestructives destructives
0837 40d9 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

flip56000:

I think i am subconsciously trying to ruin my own life

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme

"Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce."

— S. Jobs
Reposted fromwhereverimayroam whereverimayroam viacytaty cytaty
5137 1925 420
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
7309 c8cf 420
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viashakeme shakeme
0848 401b 420
Reposted fromunr-eal unr-eal vialugola lugola
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl